Saturday, January 15, 2011

SAWER PANGANTEN

Sawer panganten mangrupa bagian tina runtuyan upacara adat kawinan Sunda. Runtuyan upacara adat kawinan Sunda ngawengku :

1. Neundeun omongan

2. Nanyaan

3. Seserahan

4. Ngeuyeuk seureuh

5. Akad nikah

6. Nyawer

Kecap sawer asalna tina kecap awer nyaeta sipat barang encer nu murag mawur. Sawer panganten biasana dilakukeun dina panyaweran nyaeta tempat panyurugan cai hujan tina kenteng. Dina waktuna nyawer sok ditembangkeun puisi sawer, nu ditembangkeun ku juru sawer. Eusi rumpaka sawer mangrupa papatah pikeun panganten nu rek ngamimitian ngokolahkeun rumah tangga laki rabi ngarah bisa hirup runtut raut sauyunan.

Dina sawer panganten oge sok dibarengan ku ngawurkeun beas, duit receh jeung koneng sarta bari dipayungan . Eta hal teh miboga kias lambang :

Beas miboga kias nu nyababkeun hirup manusa

Duit miboga kias duna barana atawa barang nu berharga

Koneng miboga kias ceuk urang sunda mah koneng temen maksudna kias jujur, dina basa sunda aya temen wekel nu maksudna dina neangan rejeki teh kudu kalayan jujur jeung sabar ngarah tinemu jeung kabagjaan hirup.

Sedengkeun dipayungan miboga maksud sanajan kumaha bae oge urang kudu bisa mayungan ngajaga diri sarta ati-ati dina sagala hal.

Rumpaka sawer biasana diwangun ku opat baris aya oge nu genep baris, lagu tembang nu digunakeun dina sawer nyaeta sekar macapat kayaning dangdanggula, kinanti, sinom. Kitu deui aya oge nu ngagunakeun kidung.

No comments: